CV

– Jørgen Skou Larsen

Jørgen Skou Larsen er oprindeligt uddannet IT-udvikler og IT-projektleder.
Jørgen har siden suppleret med merkonom i Finansiering, HD i Regnskabsvæsen og HD i International Økonomi og Virksomhedsledelse.

Jørgen taler og skriver både engelsk og tysk flydende.

Jørgen har arbejdet i offentlige organisationer og private virksomheder i både Danmark og internationalt, herunder mere end et år i Tyskland hos bl.a. VW.

Jørgen har tilbragt en årrække i konsulentbranchen hos bl.a. Accenture og PA Consulting Group. Flere konsulent afdelinger og – virksomheder er opbygget helt fra etablering til 70-85 medarbejdere.

Forretningsudvikling, salg og projektledelse har været helt nødvendige kompetencer for at opnå de dokumenterede resultater.

Jørgens baggrund som IT-udvikler og IT-projektleder kombineret med gennemført videreuddannelse inden for forretning har givet de nødvendige kompetencer til opnåelse af konkrete resultater.

Opgaver og projekter følges hele vejen, indtil de forventede resultater opnås og den daglige drift fungerer.

Karriereforløb:

2003- Larsen & Lange
Et dansk rådgivningsfirma, der har ydet assistance med IT-ledelsesopgaver og økonomistyring til danske og internationale virksomheder, herunder IT-gazeller og socialøkonomiske virksomheder.

Assistancen har været ydet i form af konsulentbistand på timebasis, afgrænsede opgaver, interim-ledelse og tidsbestemt ansættelse af længere varighed.

Opgaverne har bl.a. været udført for en række danske kommuners teknik- og miljøforvaltninger og i en international farmaceutisk koncerns hovedkvarter i Schweiz.

1999-2003 PA Consulting Group (PA).

Grundlagde og opbyggede som ansvarlig partner PA’s Projektledelsesafdeling. Ansvarsområderne omfattede alt, hvad der vedrørte afdelingen både eksternt og internt, herunder forretnings- og ledelsesudvikling, rekruttering, budgetter og økonomistyring, salg og ledelse af en lang række opgaver udført af danske og internationale konsulenter i Danmark og internationalt.

1984-1999 Accenture og Business Consulting

1991-1999 grundlagde og opbyggede som ansvarlig manager (chefkonsulent) Arthur Andersens’s Business Consulting afdeling.

Ansvarsområderne omfattende alt, hvad der vedrørte afdelingen både eksternt og internt, herunder forretningsudvikling, budgetter og økonomistyring, salg og projektledelse af en lang række opgaver i Danmark og internationalt, herunder i både Vest- og Østeuropa.

Afdelingen gav overskud hvert år, lige fra det første år, og nåede op på 70 ansatte. Udnævnelse til ansvarlig partner for afdelingen fandt sted i 1993.

Opgaverne spændte fra IT-strategier og styring af udbud, kontrahering og leverandørstyring til systemudviklings- og implementeringsprojekter, økonomianalyse- rekrutterings- og ledelsesudviklings-opgaver i både main-frame og pc-miljøer med lokale og internationale netværk.

1984-1991 udførte som manager (chefkonsulent) forretningsudvikling, salg og projektledelse af en lang række opgaver i Andersen Consulting (senere Accenture) i Danmark og internationalt, herunder mere end 1 år i Tyskland (bl.a. 10 måneder i VW’s Forschung und Entwicklung, Wolfsburg).

Opgaverne var bl.a. IT-strategier, styring af udbud, kontrahering og leverandører, systemudvikling, implementeringsprojekter og rekrutterings-opgaver. Årligt 1.000-1.200 fakturerbare timer. Ansvarlig for projektteams på 5-25 konsulenter med reference til Andersen Consultings partnere og klienternes topledelse. Kurser gennemførtes eksternt og på internationale undervisningscentre, først som elev og senere som instruktør.

1974-1984 Danske Bank’s Automationsafdeling

1980-1984 grundlagde og opbyggede bankens Database Administrations afdeling med 10 medarbejdere. Reference til IT-chefen.

1979-1980 udviklede bankens IT-strategi. Ansvarlig for 15 medarbejdere. Refererede til IT-strategichef og IT-chef.

1974-1979 gennemførtes en række meget tekniske udviklings- og implementeringsopgaver i relation til indførelse af IT i bankens filialer, fonds- og arbitrageafdelinger. Desuden ansvarlig for administration af afdelinger med dels 10 teknikere, dels 30 systemudviklere. Refererede til afdelingsledere og systemudviklingschef.

1969-1974 I/S Datacentralen af 1959.

1971-1974 gennemførtes projektleder- og instruktøruddannelse. Efterfølgende projektleder med ansvar for teams på 2-5 personer og undervisning på interne kurser med op til 20 elever. Refererede til sektions- og afdelingsledere.

1969-1971 gennemførtes Datacentralens programmøruddannelse, en kombination af kurser og praktisk arbejde med systemudvikling og implementering i IBM-mainframe miljø. Refererede til gruppe- og sektionsledere.[:en]

– Jørgen Skou Larsen

Jørgen Skou Larsen is originally a well-trained IT developer and IT project managerer.

Jørgen has since supplemented with approx. BA-levels of Financial Management, Accounting, and International Financial & Business Management – adding up to the equivalent af an MBA.

Jørgen speaks and writes both English and German fluently.
Jørgen has worked in public organisations and private enterprises – in Denmark and internationally, including more than a year in Germany with e.g. VW’s R&D in Wolfsburg.

Jørgen has spent a number of years in the Management Consulting Industry at e.g. Accenture and PA Consulting Group. Several Consulting divisions and businesses have been developed all the way form foundation until 70-85 employees.

Business development, sales and project management have been core competences needed to achieve documented development and financial results.

Jørgens baskground as an IT developer and IT project manager in combination with the added high-level business education has yielded the competencies needed to achieve concrete results.

Task and projects are carried out all the way until the expected results have been achieved and daily oprations work satisfactorily.


Career:

2003-  – Larsen & Lange
A Danish Consultancy which has assisted with IT and financial management assignments for Danish and international organisations, including IT gazelles.

The assistance has been performed on an hourly basis, as scoped tasks, interim management and time framed “employment” for extended periods.

The assingments have been carried out for a number of municipalities’ Technical and Environmental Departments – and for an international pharmaceutical group’s international HQ in Switzerland.

1999-2003 – PA Consulting Group (PA).

Partner responsible for the foundation and development of PA’s Project Management Practice in Denmark / Scandinavia.

Scope of responsibility included everything related to the consultancy, internally and externally, e.g. practice and management development, recruiting, budgets, financial management, sales and project management of a number of assignments in Denmark and internationally.

Services included Business Strategy, IT Strategy, Management of bids, contracts and vendors, Business Change, Project Management and IT consultancy.

1984-1999 – Accenture og Business Consulting

1991-1999

Manager and partner responsible for the foundation and development of the Business Consultancy Practice in Denmark / Scandinavia.

Scope of responsibility included everything related to the consultancy, internally and externally, e.g. practice and management development, recruiting, budgets, financial management, sales and project management of a number of assignments in Denmark and internationally, including both Western and Eastern Europe.

The Consultancy made a profit every year from the very first year and grew to approx. 70 consultants. Promoted to partner in 1993

The assingments included a range from IT strategies to IT systems development, and recruiting jobs related to main-frame and pc environments with local and international wide-area networks.

Services included Business Strategy, IT Strategy, Management of bids, contracts and vendors, Business Change, Project Management and IT consultancy.

1984-1991 Worked as an experienced manager with practice pevelopment, recruiting, selling and project management of a number of engagements in Andersen Consulting (later Accenture) in Denmark and internationally, including more than one year in Germany (e.g. 10 months at VW’s Forschung und Entwicklung (R&D) in Wolfsburg).

Scope of responsibility included everything related to the Consultancy, internally and externally, e.g. practice and management development, recruiting, budgets, financial management, sales and project management of a number of assignments in Denmark and internationally, including both Western Europe and USA.

Responsible for project teams of 5-25 experienced consultants. Reported to Andersen Consulting partners and the clients’ Senior Management. Participation in training externally an at Arthur Andersen & Co’s international training centres – initially as an experienced-hire student, but mostly as an experienced member of faculty.

1974-1984 Danske Bank’s Automationsafdeling

1980-1984 Founded and built the Bank’s Database Administration to 10 employees. Reported to the President of IT.

1979-1980 Developed the Bank’s IT Strategy. Responsible for a staff of 15. Reported to the Vicepresident responsible for Systems Development.

1974-1979 Completed a number of systems development projects where IT was introduced in the Bank’s branch offices, Securities and arbitrage departments. Also responsible for the administartion of systems development department with 40 professionels. Reported to the Vicepresident responsible for Systems Development.

1969-1974 I/S Datacentralen af 1959 (later CSC).

1971-1974 Training programme for project managers and instructors. Subsequently practice with the responsibility for teams of 2-5 employees – and instruction on internal courses with a maximum of 20 participants. Reported to senior managers.

1969-1971 Datacentralen’s 2-year training programme for programmers – a combination of training in class-rooms and practical work within systems development in an IBM mainframe environment. Reported to senior managers.[:]